Regulamin sklepu

Zasady i definicje

Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu www.wydarzenia.amicorum.edu.pl oraz platformy szkoleniowej amicorum.pl. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Serwisu i Platformy,
zwanych dalej Użytkownikami.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują
następujące znaczenie:

 1. Administrator/ Sprzedawca/– Amicorum Sp. z o.o. kod pocztowy 59-230 Prochowice, Lisowice 150F NIP: 6912552040, REGON: 387654598, KRS: 0000872266 (numer kontaktowy 692142066, adres e-mail: akademia@amicorum.edu.pl),
 2. Użytkownik/Usługobiorca/Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu wydarzenia.amicorum.edu.pl
 3. Kurs – szkolenie e-learningowe przygotowane przez organizatora
 4. Konto – przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu. Konto powiązane jest z Imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym podawanym podczas rejestracji użytkownika.
 5. Platforma szkoleniowa – platforma edukacyjna dostępna jest w domenie amicorum.pl
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez Amicorum Sp. z o.o z klientem serwisu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. Formularz po ukończeniu kursu – elektroniczny formularz zawierający dane personalne niezbędne do wystawienia zaświadczenia MEN oraz adres do wysyłki dokumentów, link do Formularza po ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje drogą mailową w dniu zaksięgowania wpłaty za zakupiony kurs.

 

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem serwisu www.sklep.amicorum.edu.pl
 2. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień .
 3. W Formularzu Zamówień usługobiorca wskazuje:
  – Imię i nazwisko uczestnika kursu
  – Adres
  – Numer telefonu oraz adres email, do którego będzie przyporządkowane konto na Platformie Szkoleniowej.
  Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 4. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający wybiera przycisk „Złóż zamówienie i przejdź do płatności”.
 5. Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia, z wyjątkiem zamówienień opierających się na fakturze pro-formie. Takie zamówienie z danymi do pro-formy należy złożyć mailowo na: akademia@amicorum.edu.pl
 6. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.
 7. Organizator/ Sprzedawca zastrzega, iż przygotowanie/uzupełnienie odrębnej dokumentacji dotyczącej realizacji kursu/kursów przedstawionej przez Usługobiorcę/Kupującego, nalicza opłatę dodatkową w wysokości 100 zł + VAT za każdą godzinę zegarową poświęconą na jej przygotowanie, przy czym kwota opłaty nie może być niższa niż 100 zł + VAT. Opłata ta nie dotyczy Usługobiorców/Kupujących, których zamówienie opiewa na kwotę minimum 1 500,00 zł.

 

Formy zapłaty

W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówień zapłaty za licencję korzystania z kursów można dokonać:

 1. za pośrednictwem systemu płatności paynow,
 2. za pomocą karty płatniczej:
  – Visa
  – Visa Electron
  – MasterCard
  – MasterCard Electronic
  – Maestro

  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Przelewy24

 3. przelewem tradycyjnym w placówce bankowej lub w serwisie bankowym online na konto:
  Amicorum sp.z o.o.
  Lisowice 150F, 59-230 Prochowice
  20 1140 2004 0000 3702 7561 2259
  podając w tytule wpłaty:skróconą nazwę kursu, imię i nazwisko uczestnika kursu oraz jego adres e-mail

  O przelewach tradycyjnych prosimy każdorazowo informować nas wiadomością mailową na: akademia@amicorum.edu.pl

 4. Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.
 5. Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.
 6. Sprzedawca wystawia faktury na życzenie Kupującego. Dane do faktury należy wysłać na maila: akademia@amicorum.edu.pl
 7. Kupujący może zażądać wystawienia faktury wyłącznie w terminie 3 miesięcy, licząc od miesiąca sprzedaży lub otrzymania zapłaty. Po upływie tego terminu faktury nie będą wystawiane.
 8. Faktury dostarczane będą na życzenie Kupującego w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę.

 

Realizacja umowy sprzedaży

 1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 2. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności lub uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o sposobie logowania do platformy e-learningowej wraz z danymi do
  zalogowania.
 4. Dane do rejestracji na platformie Sprzedawca przesyła na adres mailowy podany przez Kupującego w Formularzu Zamówień.
 5. Kurs należy ukończyć w terminie wskazanym w ofercie danego kursu od pierwszego logowania przez Użytkownika.

 

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest: Amicorum sp. z o.o. kod pocztowy 59-230 Prochowice, Lisowice 150F NIP: 6912552040, REGON: 387654598, KRS: 0000872266 (numer kontaktowy 692142066, adres e-mail: akademia@amicorum.edu.pl), zwana dalej „Administratorem”).
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach:
  – zawierania, wykonywania umów oraz świadczenia usług;
  – wykonania przez Administratora obowiązków prawnych względem instytucji państwowych w związku z wykonaniem umowy;
  – odszkodowawczych-windykacyjnych, w sytuacji niewywiązania się przez Użytkownika z zobowiązań na rzecz Administratora;
  – zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami;
  – promocji swoich usług przez Administratora (newsletter mailowy), wyłącznie w przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w tym celu;
 3. Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie:
  – udzielonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  – zawartych umów lub podjęcia czynności zmierzających do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  – obowiązków prawnych ciążących na administratorze jako pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  – realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Za prawnie uzasadniony interes Administrator uznaje zabezpieczenie swoich – roszczeń względem kontrahentów oraz ochronę przed roszczeniami ze strony kontrahentów.
 4. Odbiorcą danych Użytkownika mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: obsługi księgowej (biuro rachunkowe), obsługi administracyjno-biurowej, obsługi informatycznej oraz instytucje państwowe, uznawane za odbiorców danych.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres: trwania stosunku prawnego, a po jego zakończeniu przez 6 lat w stosunku do dokumentów księgowych, a w sytuacji sporu prawnego do czasu przedawnienia się roszczeń Administratora.
 6. Użytkownik posiada następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Podanie przez Użytkownika danych jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Administratora działań poprzedzających zawarcie umowy lub w związku z zawarciem umowy.
 9. W przypadku udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach promocji swoich usług przez Administratora w formie mailowego newslettera, udzielona przez Państwa zgoda jest dobrowolna i może zostać przez Państwa w każdym czasie cofnięta
 10. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych Użytkownik może otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

 

Korzystanie z udostępnionych materiałów

 1. Do korzystania z Platformy szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s), graficzna przeglądarka
  WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader)
  Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika
  Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.
 2. Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login przekazanych przez Administratora/Organizatora.
 3. Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Administratora/Organizatora.
 4. Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
 5. Użytkownik przystępuje do testów sprawdzających dostępnych na Platformie szkoleniowej (amicorum.pl) we własnym zakresie. Może rozwiązać wszystkie testy sprawdzające po zapoznaniu się z wszystkimi materiałami,
  lub rozwiązywać je systematycznie po zapoznaniu się z poszczególnymi modułami kursu.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Administratora/Organizatora i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator/Administrator podejmie stosowne kroki prawne.
 7. Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe zamieszczone na stronach Serwisu lub Platformy podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

 

Zaświadczenia o ukończeniu kursu

 1. Na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Organizator wydaje zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 2. Rozwiązanie wszystkich testów sprawdzających przypisanych do modułów w kursie i uzyskanie minimum 70% prawidłowych odpowiedzi z każdego testu oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi pisemnej na jedno pytanie otwarte w ostatnim module kursu jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych, o ile Organizator przewidział wydanie stosownych zaświadczeń. Szczegółowe informacje dotyczące
  zaświadczeń ukończenia danego kursu podane są każdorazowo przy opisie kursu.
 3. Odpowiedzi udzielone przez Uczestników na pytania otwarte są sprawdzane w dwóch turach każdego dnia roboczego, w godzinach pracy biura. W przypadku nieprawidłowej odpowiedzi, Uczestnik otrzyma powiadomienie drogą mailową z komentarzem oceniającego. Organizator nie obciąża Uczestnika kosztami za ponowne sprawdzenie odpowiedzi na pytanie otwarte – jest to bezpłatne.
 4. Wysłanie dokumentów potwierdzających ukończenie kursu (zaświadczenie MEN oraz dyplom) dokonywane jest
  – Tryb zwykły Poczta Polska – sporządzenie i wysyłka dokumentów do 14 dni roboczych (list ekonomiczny)
  – Bez wysyłki – wyłącznie skany dokumentów tj. zaświadczenie MEN oraz
  dyplom, lub wyłącznie dyplom (bez danych osobowych), do 7 dni roboczych,
  wysyłka elektroniczna
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy podane przez Uczestnika w elektronicznym Formularzu po ukończeniu kursu. W przypadku pomyłek w elektronicznym Formularzu po ukończeniu szkolenia takich jak:
  literówki, niepoprawne i niekompletne adresy, niepoprawny numer PESEL i inne, ponowna wysyłka dokumentów nastąpi po wniesieniu opłaty przez Uczestnika w wysokości 20,00 zł bezpośrednio na numer konta podany w
  niniejszym Regulaminie. Cena ta obejmuję wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej (list ekonomiczny) do 14 dni roboczych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan fizyczny w jakim dokumenty docierają do Uczestnika kursu. W przypadku uszkodzeń, reklamacje Uczestnik kieruje bezpośrednio do Poczty Polskiej.
 7. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na przekazanie drogą mailową Administratorowi/Organizatorowi danych osobowych, takich jak data i miejsce urodzenia, numer PESEL i adres korespondencyjny, niezbędnych do Zaświadczenia MEN.
 8. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Reklamacje

 1. W przypadku problemów z logowaniem na platformę e-learningową lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora/Administratora drogą mailową na adres akademia@amicorum.edu.pl
 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Amicorum sp. z o o. będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres akademia@amicorum.edu.pl
 3. Organizator/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, który nie rozpoczął korzystania z platformy e-learningowej może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100% zwrot kosztów.
 2. Rozpoczynając korzystanie z platformy e-learningowej Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy na adres akademia@amicorum.edu.pl.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator/ Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy e-learningowej.
 2. Organizator/Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.
 3. Organizator/ Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
 4. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.
 5. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.